Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

MAD SR s.r.o.
Školská 36
979 01
Rimavská Sobota
IČO: 36029947
DIČ: 2020074793
IČ DPH: SK2020074793


Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu   www.individualautodesign.eu

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „kupujúci“).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, fotodokumentáciu sedadiel (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Objednávky prijímame len na základe fotodokumentácii sedadiel. Za správnosť objednávky neručíme v prípade neodposlania fotografií!

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu  medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Podmienkou  platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom  kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Dodacia doba odzrkadľuje aktuálnu  vyťaženosť výroby.

3.2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Predávajúci požaduje zálohovú  platbu vo výške 50 % z celkovej sumy tovaru v prípade predaja konečnému  užívateľovi, zvyšná časť sumy bude uhradená pri doručení tovaru kuriérskou spoločnosťou. (dobierka)

4.3 V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4.4. Spôsob dopravy je sprostredkovaná kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

4.6. Distribúcia tuzemských balíkov je do 24 hodín. Distribúcia do Maďarska je 24 hodín. Distribúcia balíkov do Českej republiky je 48 hodín.


5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní  tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru c) vystavená cena tovaru bola chybná


7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, tovar bol mechanicky poškodený kvôli kontaktu s kovovými predmetmi (napr. kovové nity na nohaviciach, kľúče, atď.) Na naše produkty poskytujeme 3-ročnú záručnú dobu.

7.2. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.  Prostredníctvom e-mailu je potrebné doposlanie  fotografie pôvodných sedadiel bez autopoťahov, fotografie s natiahnutým autopoťahom, detail nezhody. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný v pôvodnom obale.Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


Kontakty reklamačného oddelenia:

Maloobchod SR e-mail: mad6@madsr.sk, tel.: 0904 885 173

Veľkoobchod SR e-mail: mad4@madsr.sk, tel.: 0907 187 777


7.3. Tovar zakúpený u spoločnosti MAD SR, s.r.o. je možné reklamovať priamo v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu. Tovar zakúpený u autorizovaného predajcu je potrebné reklamovať príslušnému predajcovi.

7.4. Nárok na uplatnenie práv zákazníkom v záručnej dobe nejde uplatniť v nasledovných prípadoch ak, bola reklamácia uplatnená po uplynutí záručnej doby ( 3 roky )


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Podmienky ochrany osobných údajov