Obchodní podmínky

1. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

• Kupní smlouva, na základě které je realizován prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě elektronických objednávek zaslaných prostřednictvím webu www.autopotahy.sk, e-mailem nebo telefonicky.
• Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

• Objednávka na firmu:
• Klient číslo – MAD (pouze autorizovaní prodejci MAD)
• Název firmy
• Sídlo firmy (zapsané v obchodním rejstříku)
• IČO, DIČ je-li registrována jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost
• Jméno a příjmení osoby odpovědné za objednávku
• Popis produktu
• Množství
• Telefon kupujícího
• Email
• Adresu pro doručení produktu
• Fotodokumentaci sedadel

• Objednávka na fyzickou osobu:
• Jméno a příjmení kupujícího
• Popis produktu
• Množství
• Telefon kupujícího
• Email
• Adresu pro doručení produktu
• Fotodokumentaci sedadel

2. Ověření objednávky

• Na základě objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, ve kterém potvrzuje kupujícímu druh, množství produktů, termín doručení, způsob platby a cenu. Objednávka je po ověření považována mezi stranami za závaznou. V případě, že kupující nezašle fotodokumentaci sedadel, je odpovědný za jejich správnou specifikaci.

3. Platební podmínky

• Odběratel je povinný zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li jinak stanoveno, odběratel zaplatí kupní cenu v hotovosti, při dodání zboží. Dodavatel vystaví kupujícímu fakturu, která je zasílána společně se zbožím. V případě zpoždění úhrady faktury je dodavatel oprávněný účtovat odběrateli úroky ze zpoždění ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den zpoždění. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží.
• V objednávkovém formuláři si kupující vybere jeden z nabízených způsobů platby. Transakce se uskuteční v jednotlivých případech následovně:
• Zálohová platba převodem na účet (před expedicí zboží)
• Kupující uhradí na účet společnosti MAD SR, s. r. o. uvedenou částku z ceny zboží, která je uvedená při ověření objednávky prodávajícím. Jako variabilní symbol uveďte číslo své faktury, která je zasílaná elektronicky spolu s ověřením objednávky. Například: faktura číslo 345/2010 má variabilní symbol 3452010.
• Platba dobírkou (při převzetí zboží)
• Prodávající na základě přijaté zálohové platby vyexpeduje kupujícímu objednané zboží přes přepravní firmu. Kupující zaplatí dohodnutý rozdíl sumy z kupní ceny při doručení zásilky dopravci (na dobírku)

4. Doručení zboží

• Potahy doručujeme přes smluvní přepravní firmu GLS Slovakia. Cenu přepravy hradí kupující. V ceně přepravy je zahrnuté i druhé doručení po neúspěšném prvním doručení balíku. Informace o doručených balících je možné získat na webové stránce www.gls-slovakia.sk TRACK TRACE v systému vyhledávání balíků podle čísla balíku hned v následující pracovní den po expedici. V den expedice zboží je kupujícímu zaslán informační email o doručení zásilky. Potahy doručujeme na dobírku.
• Distribuce balíků do České republiky je 48 hodin.
• Váš individuální autopotah na míru Vám standardně vyrobíme do 30 pracovních dnů od specifikovala sedadel a uhrazení zálohy. Pokud si přejete být upřednostněn při výrobě či montáži využijte Službu Expres. Pro Službu Expres 8 garantujeme výrobu autopotahů do 8 hodin, pro Službu Expres 48 garantujeme výrobu autopotahů do 48 hodin, od specifikovala sedadel a uhrazení zálohy.
• V případě jakéhokoliv poškození balíku je potřeba sepsat při doručení balíku zápis o škodové události s přepravcem firmy, kde je potřebné uvést číslo balíku, přiložit doklady o obsahu balíku a popis škody. Kupující je povinen oznámení o škodě zaslat hned, jak bylo sepsáno, na email: mad5@madsr.sk. Oprávněný nárok ze škody vzniká v případě, že se v den doručení nahlásí škodová událost.

• USTANOVENÍ O SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH, paragraf 52 slovenského občanského zákoníku.

5. Záruka

• Na všechny naše výrobky poskytujeme záruku 3 roky ode dne prodeje. Výrobce neručí za vady způsobené neodbornou montáží, nedodržením návodu na montáž a za vady způsobené nadměrnou zátěží.

6. Reklamační podmínky

• Reklamovat je možné pouze zboží koupené u firmy MAD SR, s. r. o. – zboží zakoupené u autorizovaného prodejce je možné reklamovat pouze u prodejce, od kterého bylo zboží zakoupeno.
• Reklamované používané zboží musí být ošetřeno tepováním. Spolu s reklamovaným zbožím je zaslán vypsaný reklamační protokol. – stáhnout reklamační protokol zde s fotodokumentací na email:
• MALOOBCHOD: mad5@madsr.sk
• AUTORIZOVANÍ PRODEJCI MAD – VELKOOBCHOD: mad5@madsr.sk
• Při všech typech reklamací a při reklamování nesprávného střihu autopotahu nebo neshody zboží s objednávkovým dokumentem kupující kontaktuje prodejce. Jako podklad pro posouzení nesprávného střihu nebo závady střihu (neshody střihu se sedadly klienta) je potřebné vyhotovit fotky následovně:
• Fotodokumentace původních sedadel bez potahu
• Fotodokumentace původních sedadel s natáhnutým autopotahem
• Fotodokumentace reklamované části potahu – detail neshody
• Reklamované zboží musí být řádně zabaleno v kartónovém obalu přiměřené velikosti, aby nedošlo manipulací k jeho poškození během přepravy

• Nárok na uplatnění práv zákazníkem do 30 dní od doručení objednávky:
• Vada šití
• Nesouhlas s původní objednávkou
• Nesprávná specifikace

• Nárok na uplatnění práv zákazníkem v záruční době nejde uplatnit v následujících případech:
• Reklamace byla uplatněná po uplynutí záruční doby
• Se zbožím bylo zacházeno neodborně
• Zboží bylo poškozeno nadměrným zatížením
• Zboží je znečištěné
• Zboží bylo mechanicky poškozeno kvůli kontaktu s kovovými předměty (např. kovové nýty na kalhotách, klíče v kapsách atd.)

7. Náklady reklamačního řízení

• V případě oprávněné a potvrzené reklamace prodávajícím dopravu reklamovaného zboží zabezpečuje prodejce.
• V případě, že prodávající provádí servis zboží a rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nese prodávající všechny své náklady jakož i případné náklady třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce, autorizované nebo akreditované osoby na reklamaci a odborné posouzení, zejména náklady na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou.
• V případě oprávněné reklamace prodávající je povinen závadu opravit nebo vyměnit vadný výrobek či jeho část za nový ve lhůtě 5 dní, max. 30 dní.
• Plynutí reklamační doby začíná dnem vyzvednutí reklamovaného zboží přepravní firmou.

8. Závěrečná ustanovení

• Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky obeznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.