ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

MAD HUN KFT.

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. MAD HUN KFT. (továbbiakban: MAD HUN) a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jog által megengedett mértékben megilleti a Porsche Hungária-t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a MAD HUN adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, amelyeket a MAD HUN  üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében, kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a MAD HUN  nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

Rövid összefoglaló

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatunk lényegét. Az összefoglaló után találja a részletes tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelése elkerülhetetlen, amennyiben MAD HUN -tól kíván autó üléshuzatot  vásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni. Személyes adatai kezelése nélkül nem tudjuk Önt kiszolgálni. Ugyanakkor bizonyos célokra csak akkor használhatjuk fel az Ön adatait, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Ilyen felhasználás, például, a marketing célú felhasználás.

A MAD HUN nagyrészt csak az Ön olyan adatait kezeli, amelyeket Ön adott meg a MAD HUN, vagy kisebb részben, amelyeket egy viszont eladónknak adott meg. Ez történhet a MAD HUN-al  való szerződéskötés során, lehetséges, hogy adatait valamelyik viszonteladónk juttatja el hozzánk, vagy olyan esetben, ha Ön hozzájárulását adta egy vagy több marketing célú adatkezeléshez.

Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk.

Amennyiben Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelést már nem kívánja azt bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban leírt módokon. Önt ezen kívül is számos jog, megilleti az adataival kapcsolatban, például kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, és akár még azt is, hogy a MAD HUN más adatkezelőhöz továbbítsa az adatait.

A MAD HUN  nem továbbítja az Ön adatait az Európai Unión kívüli országokba, de bizonyos tevékenységekhez, például marketing akciók lebonyolításához, olyan partnereket vesz igénybe, akik számára feladataik elvégzéséhez szükséges az Ön adatainak átadása. Az ilyen adatfeldolgozók magatartásáért a MAD HUN felelősséget vállal, és mindent megtesz azért, hogy az Ön adatai az adatfeldolgozó partnereknél is biztonságban legyenek. Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk.

  1. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a MAD HUN (továbbiakban: Adatkezelő),

Elérhetőségeink a következők:

Cím: 1082 Budapest, Futó utca 35-37. 4.em 415 a.

E-mail cím:mad3@madsr.sk

Telefonszám +36309622121

  1. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme,telefonszáma,e-mail címe számlázási címe. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III.              Hogyan védjük a személyes adatokat?

A MAD HUN megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A MAD HUN  az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a MAD HUN és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A MAD HUN gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a  MAD HUN valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A MAD HUn folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

  1. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól.

 

  1. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

A MAD HUN a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A MAD HUN fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

  1. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

A MAD HUN nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy MAD HUN-nak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VI.1. Hatóságoknak való átadás

A MAD HUN jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VII.            Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

(i)               a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy vásárol, illetve az általunk nyújtott egyes szolgáltatásokat igénybe veszi);

(ii)              amennyiben a MAD HUN jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés);

(iii)             ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a MAD HUN-t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely általunk forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

VII.2.7. Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek

A MAD HUN által készített termékeket  MAD HUN lefotózhatja ,videót készíthet, ezeket  megőrzi, és nyomtatott kiadványokban és/vagy a MAD HUN online felületein közzéteszi.

Az adatkezelés célja a MAD HUN arculatának és brandjének, ismertségének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel van összefüggésben a fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása.

A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.

VII.2.8. Szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése

A MAD HUN az üzleti partnereivel kötött szerződésben, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartók személyes adatait (tipikusan: név, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail, munkahelyi telefonszám) kezeli.

Az adatkezelés célja a szerződés végrehajtása: a MAD HUN a szerződéses partner által a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a MAD HUN és a szerződéses partner közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.

A személyes adatok megőrzésének ideje: a fenti cél megvalósulásáig, de legfeljebb a partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a rövidebb).

VII.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A MAD HUN az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoztovábbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a MAD HUN

A.)    az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást

B.)    az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;

C.)    az érintettek MAD HUN-nál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

D.)     az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

VII.3.1. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul a MAD HUN adatkezeléséhez. Hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a MAD HUN érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

VII.3.2. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a MAD HUN a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a MAD HUN a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. A MAD HUN a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli

.VII.3.3. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat a MAD HUN egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

VIII.          Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

  1. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat a MAD HUN illetékes munkavállalói,viszont eladó partnerei, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

  1. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

a.)    tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

b.)    kérni személyes adatai helyesbítését,

c.)    kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),

d.)    kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

e.)    kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett a MAD HUN kapcsolattartójához intézett, a mad3@madsr.sk illetve a 1082 Budapest, Futó utca 35-37. 4.em 415.a. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a MAD HUN-tól a személyes adatai kezeléséről. A MAD HUN 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a MAD HUN-hoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a MAD HUN-nál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A MAD HUN a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A MAD HUN a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a MAD HUN a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a MAD HUN-tól, hogy a MAD HUN által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A MAD HUN a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

  1. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a MAD HUN adatvédelmi tisztviselőjénél. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei az alábbiak: (email cím: mad3@madsr.sk, telefon: +36 309 622 121). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a MAD HUN vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a MAD HUN-hoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a MAD HUN az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

MAD HUN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság